Czynności notarialne

W każdym przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa zobowiązują strony do dokonania danej czynności w formie aktu notarialnego lub gdy strony chcą taką formę nadać, niezbędne jest skorzystanie z notariusza. Notariusz jako osoba pełniąca wykonująca zawód zaufania publicznego, dokonuje czynności w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Akt notarialny jest dokumentem urzędowym.

Jakie czynności notarialne wykonujemy w naszej kancelarii?

Kancelaria notarialna Gabriela Walewska notariusz w Warszawie dokonuje czynności notarialnych określonych w ustawie „Prawo o notariacie”, każdorazowo czuwając nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów zarówno stron, jak i innych osób, dla których dana czynność notarialna może mieć skutki prawne. Zgodnie z literą prawa dokonujemy czynności notarialnych w siedzibie naszej kancelarii w Warszawie przy ul. Naruszewicza 30 lok. 31, jednak w uzasadnionych przypadkach możliwe jest dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią.

czynności notarialne

Sporządzamy akty notarialne

Notariusz sporządza akty notarialne dotyczące przeniesienia nieruchomości i ograniczonych praw rzeczowych, jak również przeprowadza sprawy spadkowe. Nadto pomaga regulować sprawy majątkowe małżonków, byłych małżonków, współwłaścicieli, a także dokonuje czynności mających na celu zbycie wierzytelności, udziałów w spółkach czy zabezpieczenie wierzytelności. Jeśli chcą Państwo zwołać Zgromadzenie Wspólników czy Akcjonariuszy, zmienić umowę spółki, zatwierdzić sprawozdania finansowe to serdecznie zapraszamy do współpracy. Notariusz w związku z dokonywaną czynności, przyjmuje również dokumenty jak i środki pieniężne na przechowanie celem wydania ich osobie wskazanej.

Jeśli jest taka potrzeba, to sporządzamy również akty notarialne dotyczące umów o rentę i dożywocie, umów o zarządzanie nieruchomością, różnego rodzaju pełnomocnictw czy oświadczenia o ustanowieniu fundacji. Przygotowujemy także oświadczenia o potwierdzeniu czynności i protokoły niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród.

Sporządzamy poświadczenia

W Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej notariusza w Warszawie dokonujemy również poświadczeń własnoręczności podpisu (zarówno w zakresie poświadczenia samego podpisu, jak i jego wzoru), poświadczamy notarialnie także datę okazania dokumentu (datę pewną), zgodność odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem. Co więcej Notariusz może potwierdzić również pozostawanie danej osoby przy życiu lub w określonym miejscu. 

zawarcie umowy

Spisujemy protokoły

Notariusz  sporządza również protokoły między innymi ze zgromadzeń spółek handlowych i zebrań organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych. Przygotowujemy także protokoły dziedziczenia oraz takie, które są wymagane do stwierdzenia przebiegu określonych czynności i zdarzeń wywołujących lub mogących wywołać skutki prawne.

Ponadto sporządzamy protesty weksli, a na żądanie stron przygotowujemy projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Dokumenty notarialne

Przygotowanie dokumentów w formie aktu notarialnego wymaga wcześniejszego kontaktu z naszą kancelarią w celu ustalenia, czego konkretnie dotyczyć będą czynności notarialne, a tym samym określenia, jakie dokumenty będzie trzeba dostarczyć do nas przed ustalonym terminem spotkania. Pozwoli to zweryfikować prawidłowość złożonych dokumentów oraz ocenić, czy będą one wystarczające do rzetelnego i zgodnego z literą prawa przeprowadzenia czynności notarialnej.

Co istotne, akty notarialne w oryginale pozostają w archiwum kancelarii, a po upływie 10 lat od daty ich wydania są przekazywane do archiwum właściwego sądu. Dzięki temu wszystkie osoby, na których żądanie zostały dokonane czynności notarialne, mają możliwość uzyskania wypisów z oryginalnego dokumentu nawet w sytuacji, gdy otrzymane uprzednio wypisy zostaną zgubione lub Notariusz zaprzestanie prowadzenia kancelarii Notarialnej. Wypisy aktów notarialnych mają moc oryginału.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią osobiście, drogą telefoniczną lub mailową – udzielimy wszelkich niezbędnych informacji co do wymaganych w konkretnym przypadku dokumentów, możliwości dokonania czynności notarialnych oraz kosztów ich sporządzenia.