Umowa przedwstępna

umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna zawierana jest najczęściej w sytuacji przyszłego zakupu i nabycia mieszkania, domu lub innej nieruchomości, przy zachowaniu należytych warunków. Związana jest z przepisami prawa cywilnego. Jej celem jest zawarcie umowy ostatecznej. Umowa przedwstępna jest pewnego rodzaju sposobem na zapewnienie gwarancji, aby umowa ostateczna doszła do skutku.

Umowa przedwstępna – definicja

Na mocy przepisów prawnych definicja umowy przedwstępnej określa, iż jest to zobowiązanie jednej lub obu stron umowy, które zobligowane są w przyszłości do zawarcia i podpisania umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna zawierana jest najczęściej, jeśli nie jest możliwe zawarcie od razu umowy przyrzeczonej. Takim powodem są niejednokrotnie względy finansowe. Jednak, aby chronić wzajemne interesy stron, gdy któraś nie wywiąże się z zapisów umowy przedwstępnej, to każdemu przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń.

Umowa przedwstępna – wymagane elementy 

Umowa przedwstępna w swojej treści powinna zawierać istotne elementy umowy przyrzeczonej i postanowienia, aby później, w przyszłości bez zbędnych niejasności móc zawrzeć umowę ostateczną. Przede wszystkim umowa przedwstępna musi zawierać oznaczenie stron umowy, przedmiotu sprzedaży i jego cenę. Przy przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości, koniecznie musi być zawarta informacja odnośnie stron umowy, czyli oznaczenie kupującego i sprzedającego.

Strony powinny w umowie przedwstępnej zawrzeć informację o terminie zawarcia umowy przyrzeczonej. Przepisy prawa wskazują, że strony mogą wskazać która strona umowy jest umocowana do określenia terminu. Termin nie musi być podany konkretnie, aczkolwiek rekomenduje się, aby jego określenie było na tyle precyzyjne, by bez większego problemu można było określić kiedy ten termin upływa.

Warto również w umowie przedwstępnej zamieścić postanowienia odnoszące się do zadatku lub zaliczki, na poczet nabywanej nieruchomości przez kupującego. Z pewnością, dodatkowo  zmotywuje to strony, aby w pełni dotrzymać postanowień umowy. Zaliczka zawsze a zadatek jeśli strony tak postanowią, podlegają na koniec zaliczeniu na poczet świadczenia kupującego.

Zobacz także : Opłaty notarialne

Inne, pozostałe postanowienia mogą być uwzględnione w umowie po ustaleniu obu stron, jednak wszystkie zapisy muszą być bezwzględnie zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Zawarcie umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna zabezpiecza i pozwala na zarezerwowanie przedmiotu transakcji, gdy nie ma możliwości zawarcia umowy ostatecznej w danym momencie. Poprzez jej zawarcie ograniczamy ryzyko związane z planowaną umową sprzedaży, dlatego trzeba zadbać również o to, aby była zawarta we właściwej formie, by w pełni była za prawidłową, która tym samym ochroni interesy obydwu stron.

Jeśli chodzi o wybór formy zawarcia umowy, to zazwyczaj jest to forma pisemna. Tylko niektóre umowy muszą być zawarte w formie szczególnej, takiej jak akt notarialny. Zachowanie właściwej formy gwarantuje, że umowa jest prawidłowa i skuteczna. Tak samo jest w przypadku zawarcia umowy przedwstępnej. To w jakiej formie zostanie zawarta będzie mieć wpływ na zawarcie umowy przyrzeczonej i pozwoli na dochodzenie swoich ewentualnych roszczeń przed sądem. Zatem najlepszym wyborem będzie zawarcie jej w formie aktu notarialnego. 

Umowa przedwstępna – wady i zalety

Jeśli zdecydujemy się na zawarcie umowy przedwstępnej w postaci aktu notarialnego, to mamy pewność, że została ona sporządzona pod okiem profesjonalisty. To jedna z zalet, która zdecydowanie wpłynie na nasze poczucie bezpieczeństwa. Kolejna korzyść wynikająca z zawarcia umowy przedwstępnej, to oczywiście wystąpienie z pozwem do sądu, jeśli jedna ze stron uchyla się od jej zawarcia, o czym zostało już wspomniane powyżej.

Właściwie to nie ma żadnych wad ukrytych, co do zawierania tego typu umowy. Została ona stworzona, aby w całości, bez żadnych niespodziewanych komplikacji mogło dojść do sfinalizowania umowy ostatecznej.