Umowa sprzedaży

zawarcie umowy

Art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny definiuje umowę sprzedaży jako umowę zobowiązującą sprzedawcę do przeniesienia na kupującego własności rzeczy oraz wydania mu rzeczy. Kupujący natomiast zobowiązuje się do odebrania zakupionej rzeczy oraz do zapłacenia sprzedawcy ceny ustalonej przez obie strony. Co do zasady cena ta powinna odpowiadać wartości rynkowej danej rzeczy, jednak umowa sprzedaży może ustalać cenę w innej wysokości, jednak z zachowaniem zasady ekwiwalentności do świadczenia.

W praktyce oznacza to, iż cena musi być zadowalająca dla obu stron, czyli odpowiadać wartości rzeczy w przekonaniu zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy. W takim przypadku jednakże, jeśli umowa jest zawierana u notariusza, należy podać notariuszowi wartości rynkowej sprzedawanej rzeczy, aby ten mógł naliczyć oraz pobrać właściwą kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych i należną taksę notarialną.

Umowa sprzedaży – niezbędne dokumenty


Z uwagi na fakt, iż poza określonymi przypadkami (np. nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawa) Kodeks cywilny nie precyzuje, w jakiej formie ma być zawarta umowa sprzedaży ani nie nakazuje zawierania tego rodzaju umów u notariusza, najlepszym rozwiązaniem jest kontakt bezpośrednio z kancelarią, by ustalić, jakie dokumenty będą niezbędne do przygotowania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Sprawdź także: umowa darowizny

Należy w tym kontekście zauważyć, iż najczęściej spotykane umowy sprzedaży zawierane w kancelariach notarialnych dotyczą właśnie nieruchomości, użytkowania wieczystego czy też, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ponieważ taką formę dla bezpieczeństwa obrotu prawnego wymuszają aktualnie obowiązujące regulacje prawa. Rzadziej u notariusza zawierana jest umowa sprzedaży samochodu czy innych praw majątkowych.

Umowa sprzedaży nieruchomości


W przypadku umowy sprzedaży nieruchomości lokalowej prawo polskie obliguje strony do zawarcia jej w formie aktu notarialnego. W umowie należy precyzyjnie określić strony umowy (sprzedającego i nabywcę), przedmiot umowy (zbywaną nieruchomość lub jej część), cenę oraz sposób i termin dokonania zapłaty na rzecz sprzedającego, a także termin wydania lokalu kupującemu.

Akt notarialny powinien także zawierać opis dokumentów, które zostały przedłożone przez strony i wniosek o dokonanie zmiany właściciela w księdze wieczystej, skierowany do sądu wieczystoksięgowego.


umowa darowizny

Umowa sprzedaży pojazdu


Umowa sprzedaży samochodu lub dowolnego innego pojazdu nie musi być zawierana u notariusza ani nawet w formie pisemnej (brak wymogu prawnego), niemniej jednak zachowanie pisemnej formy jest z wielu względów wskazane i służy celom dowodowym. W umowie tego rodzaju niezbędne jest umieszczenie danych osobowych sprzedawcy oraz kupującego (imię i nazwisko, adres, numer PESEL, numer dowodu osobistego z datą jego ważności), powinna również zawierać dokładny opis przedmiotu, czyli zbywanego/kupowanego pojazdu i datę zawarcia umowy.

Sprawdź także: umowa zamiany

Opis ten musi uwzględniać markę, model, rok produkcji, numer nadwozia (tzw. numer VIN), numer rejestracyjny pojazdu, numer silnika, przebieg (aktualny) oraz kolor. Ponadto w przypadku występowania widocznych ubytków dobrze jest umieścić w umowie informację na ten temat. Należy także pamiętać o umieszczeniu w umowie określenia ceny – zarówno w formie słownej, jak i liczbowej.Jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Polski, w umowie powinno również zostać umieszczone potwierdzenie uregulowania wszystkich obowiązkowych opłat i należnych podatków.