Miesięczne archiwum: marzec 2020

Taksa notarialna a podatki

taksa notarialna

Wielu z nas na co dzień korzysta z usług i pomocy oferowanej przez notariuszy. Z reguły konieczność ta wynika z względu na to, że niektóre umowy muszą  być zawarte w formie aktu notarialnego. Za dokonanie czynności prawnej przez notariusza należy mu się stosowna opłata, czyli tak zwana taksa notarialna. Zatem z pewnością często zastanawiamy się jaką wysokość opłat, kosztów notarialnych poniesiemy z tego tytułu oraz czy dodatkowo będziemy musieli zapłacić jeszcze należny podatek? O tym wszystkim poniżej. 

Co to jest taksa notarialna?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to ile kosztuje notariusz, bowiem jego wynagrodzenie uzależnione jest od rodzaju dokonywanej czynności prawnej, którą reguluje. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Taksa notarialna to wynagrodzenie notariusza, które przysługuje mu za wykonaną przez niego pracę, tak więc są to wszystkie przygotowania co do zawarcia umowy, poświęcony czas, analiza dokumentów oraz ostateczne dokonanie konkretnej czynności prawnej. Taksa notarialna jest należnością ustanowioną przez ustawodawcę. Wszystkie opłaty notarialne tak naprawdę zależne są od przedmiotu czynności prawnej i obliczane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Co zawiera taksa notarialna?

W rozporządzeniu dotyczącym taksy notarialnej zawarte są maksymalne kwoty, jakie notariusz może pobrać za dane czynności prawne. Istnieje również wykaz czynności, co do których obowiązuje stała stawka taksy notarialnej, od których nie ma żadnych odstępstw. Do takich czynności można zaliczyć np. sporządzenie testamentu, jego odwołanie czy nadanie pełnomocnictwa. 

Notariusz ma prawo zwiększyć swoje wynagrodzenie o odpowiednią kwotę np:. w sytuacji, gdy czynność prawna dokonana była poza siedzibą kancelarii notarialnej. Opłata ta zwiększona jest za każdą godzinę od chwili opuszczenia do momentu powrotu do swojej kancelarii. 

Może Cię zainteresować: Czy notariusz udziela porad prawnych?

Kto ponosi koszt taksy notarialnej?

O tym kto, lub która ze stron umowy ponosi wszelkie opłaty u notariusza najczęściej zastanawiamy się podczas zawierania najbardziej popularnej umowy sprzedaży. W przypadku jednostronnej czynności nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Bowiem wiadomo, że osoba która decyduje się np. na sporządzenie testamentu poniesie koszty związane z taksą notarialną, ponieważ jest jedyną osobą, która dokonuje czynności notarialnej

Na przykładzie zakupu nieruchomości sytuacja przedstawia się jednak nieco inaczej. Przepisy ustawy Prawo o notariacie wprost nie nakazują kto i w jakiej części powinien ponieść koszty taksy notarialnej, ale zwyczajowo ponosi je kupujący .

Taksa notarialna a podatek

Notariusz dokonując wszystkich czynności prawnych jest zobowiązany policzyć, pobrać, a następnie odprowadzić na rzecz Skarbu Państwa  m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz ponieść opłaty sądowe odnoszące się do wpisów do ksiąg wieczystych zawartych w aktach notarialnych. 

Od pobranej taksy notarialnej notariusz jest zobowiązany również obliczyć, pobrać i wpłacić do urzędu skarbowego podatek od towarów i usług.

Wykaz pełnych kosztów ze wskazaniem w szczególności wysokości taksy notarialnej, podatku Vat, opłat sądowych i innych podatków umieszczany jest zawsze na końcu aktu notarialnego a także w klauzuli poświadczeniowej. Jeśli nie wiesz z jakimi kosztami będzie wiązała się planowana czynności, zadzwoń do notariusz i poproś o podanie wszystkich kosztów.

Czy notariusz udziela porad prawnych?

porada notarialna

Niejednokrotnie zdarza się, że szukając pomocy prawnej klienci przychodzą do notariusza i dziwią się, że ten odsyła ich z przysłowiowym kwitkiem. A zatem kto może udzielać porad prawnych i czym dokładnie zajmuje się notariusz?

Notariusz – udziela porad prawnych czy informacji?

Informacja prawna, notarialna, jest udzielana przez notariusza w kancelarii (lub drogą telefoniczną czy mailową) nie jest tym samym, co porada prawna udzielana przez adwokata lub radcę prawnego. Każdy zajmuje się trochę czymś innym. Notariusze co do zasady nie udzielają bowiem porad prawnych, a jedynie informacji i wyjaśnień, które są niezbędne do zrozumienia, jakie konsekwencje będzie mieć czynność notarialna, której strony chcą dokonać.

Jeśli masz spór z sąsiadem  granice działki, chcesz uregulować ustrój małżeński, sprzedać, kupić nieruchomość, przeprowadzić postępowanie spadkowe czy poddać się egzekucji zapraszamy do kontaktu  z notariuszem. Zawsze możesz zadzwonić do notariusza, ale pamiętaj notariusz nie zajmuje się sporami, postępowaniem przed sądem, nie może być pełnomocnikiem. Notariusz udzieli wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień związanych z planowaną czy dokonywaną czynnością.

Sprawdź także: Jakie z umów powinny być zawierane w obecności notariusza?

Obowiązki notariusza

Podstawowym obowiązkiem notariusza jest należyte zabezpieczenie interesów i praw stron podczas dokonywania wszelkich czynności notarialnych, a także sporządzanie aktów notarialnych w sposób przejrzysty oraz zrozumiały. Najogólniej rzecz biorąc obowiązki notariusza związane z dokonywaniem czynności notarialnych obejmują sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń, spisywanie protokołów, doręczanie oświadczeń, przyjmowanie na przechowanie dokumentów, papierów wartościowych i pieniędzy oraz inne czynności, określone w odrębnych przepisach prawa.

czy notariusz udziela porad prawnych

Jak zwracać się do notariusza?

Zwyczajowym, tradycyjnym zwrotem grzecznościowym podczas rozmowy z notariuszem jest „Panie Rejencie/Pani Rejent”, choć nic nie stoi na przeszkodzie, by podczas wizyty w kancelarii notarialnej używać zwrotu „Panie Notariuszu/Pani Notariusz”. Czasami można spotkać się – zwłaszcza u osób starszej daty – z określeniem „Panie Sędzio Notarialny/Pani Sędzio Notarialna”, ale jest to forma archaiczna i współcześnie w powszechnej praktyce nie jest stosowana.

Czy porada u notariusza jest płatna?

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o notariacie za informacje, których udziela notariusz co do dokonywanych przez siebie czynności notarialnych oraz ich skutków prawnych, nie jest pobierane wynagrodzenie. Dotyczy to również czynności notarialnych, które osoba zasięgająca informacji chciałaby dopiero zrealizować w przyszłości.

Kiedy należy zgłosić się do notariusza?

Z usług notariusza należy korzystać każdorazowo, gdy litera prawa nakłada na nas obowiązek dokonania jakiejś czynności w formie aktu notarialnego, a także w sytuacjach, gdy strony chcą nadać taką formę np. zawieranej umowie. Pełny zakres czynności, które muszą być dokonane w formie notarialnej, precyzuje ustawa Prawo o notariacie. Warto też pamiętać, że jeśli chcemy dokonać konkretnej czynności notarialnej, wymagane do niej dokumenty należy dostarczyć do siedziby kancelarii notarialnej z odpowiednim (kilkudniowym) wyprzedzeniem, by samo sporządzanie aktu notarialnego czy danej czynności przebiegło sprawnie. 

Jeśli nie wiesz u kogo szukać informacji, do kogo się udać z problemem, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Notarialną drogą telefoniczną, mailowa lub osobiście.